ALGEMENE VOORWAARDEN  DOORVERKOPER

1. ORDERBEVESTIGING

1.1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon en/of factuur. De koper dient de geleverde goederen te controleren. Gebreken, tekorten en verborgen dienen uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de goederen gemeld te worden. Enkel fabricatie fouten worden als gebrek aanzien.

2. BETALING

2.1.  De bestelde goederen moeten proforma betaald worden, na ontvangst van de volledige betaling worden de goederen aan de doorverkoper verzonden.

2.2.  Wanneer de doorverkoper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

3. LEVERING

3.1.  De goederen worden zoveel mogelijk geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Goederen niet in stock worden nageleverd.

3.2.  De levering gebeurt bij de doorverkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten van de doorverkoper.

4. EIGENDOMSRECHT

4.1. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Bambooriginal® zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. De doorverkoper draagt de risico’s vanaf de levering.

5. DETAILPRIJZEN

5.1. Het niet respecteren van de vooropgestelde detailprijzen kan leiden tot de beslissing van Bambooriginal® om aan deze doorverkoper niet meer te leveren.

6. GESCHILLENREGELING

6.1.  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

6.2.  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

6.3.  Alle kosten in verband met invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de doorverkoper worden verhaald.